“درکتاب چهارفصل زندگی، صفحه هاپشت سرهم میروند هریک ازاین صفحه ها یک لحظه اند،لحظه هاباشادی وغم میروند... گریه،دل راآبیاری میکند خنده،یعنی اینکه دلهازنده است زندگی،ترکیب شادی باغم هست دوست میدارم من این پیوندرا گرچه میگویند:شادی بهتراست دوست دارم گریه بالبخندرا....”
از ضحی رئیسی

“هر گز منتظر نباش کسی به شما بیاموزد ... .. خودت یاد بگیر”
از yahya samadani

“حس خوب یعنی هربار بیشتر از قبل حس کنی بودنش بهترین اتفاق زندگیته...”
از حسن درزاده

“از اهل زمان عار می باید داشت وز صحبت شان کنار می باید داشت از پیش کسی کار کسی نگشاید امید به کردگار می باید داشت”
از حسن درزاده

“اگر جای زن موفقی را دیدی حتماً ستایشش کن ... چون برای رسیدن به موفقیت چند برابر یک مرد تلاش کرده است”
از ثریا محمدی

More