“ما از دلگیری روزهایمان ، به شب پناه می بردیم ، و از دلتنگی شب هایمان ، به روز و اینگونه بود که تمام جوانی مان ؛ در ناتمام یک انتظار ، "تمام" شد !”
از طوبا عبدی

“نه به صورت قدیم خود باقی ماندیم و نه به شکل جدید دنیا درآمده‌ایم و حاصل وجودیمان تلفیقی شده از آنجا و اینجا ، از گذشتۀ خود و اکنون دیگران ، از سنت و مدرنیته ، چیزی شبیه شترگاوپلنگ که از کیلومترها دورتر ناسازگاری و ناهمسازی از ریخت و قیافه‌اش می‌بارد ... ملغمه‌ای از اجتماع سنتی و جامعۀ مدنی ✍ Fox”
از Yaya Shahozaie

“یار بودیم وقتی لاشی بودن مد بود یار نشدین لاشی شدیم🙂 #Fox”
از Yaya Shahozaie

“بیزارم از معشوقی که هر شب ب یاد او خواب ندارم. شرمندم در برابر معشوقی که هر شب به یاد مه خواب ندارد.”
از حسن درزاده

“حرف ها زیاد گفتم. نه در شرایط و نه در زمانش”
از عیاض عبدی

More