“به وسعت قلب کوچکم دوستت دارم گرچه کوچک باشد اما قلب هر کس زندگی اوست”
“جانم آن لحظه که غمگین تو باشد شاد است...”
“مادر آن مرکز پرگار عشق مادر آن کاروان عشق”
“حس خوب یعنی هربار بیشتر از قبل حس کنی بودنش بهترین اتفاق زندگیته...”
“از اهل زمان عار می باید داشت وز صحبت شان کنار می باید داشت از پیش کسی کار کسی نگشاید امید به کردگار می باید داشت”
بیشتر