“بیزارم از معشوقی که هر شب ب یاد او خواب ندارم. شرمندم در برابر معشوقی که هر شب به یاد مه خواب ندارد.”
“بعضی وقتا باید بد بود تا بفهمند خوب بودن وظیفه نیست”
“کسی نیست بیا زندگی را بدزدیم...”
“اوست نشسته در نظر من به کجا نظر کنم اوست گرفته شهر دل من به کجا سفر برم....”
“لب خموش ودل پر از آوازها...”
More