“از عشق تو يك ريز دلم مى ريزد. بودنت حال عجيبى ست، تو بايد باشى...”
“گاه باید خندید بر غمی بی پایان...”
“درکتاب چهارفصل زندگی، صفحه هاپشت سرهم میروند هریک ازاین صفحه ها یک لحظه اند،لحظه هاباشادی وغم میروند... گریه،دل راآبیاری میکند خنده،یعنی اینکه دلهازنده است زندگی،ترکیب شادی باغم هست دوست میدارم من این پیوندرا گرچه میگویند:شادی بهتراست دوست دارم گریه بالبخندرا....”
“هر گز منتظر نباش کسی به شما بیاموزد ... .. خودت یاد بگیر”
“مست شوید تمام ماجرا همین است، مدام باید مست بود، تنها همین. باید مست بود تا سنگینی رقت‌بار زمان که تورا می‌شکند و شانه‌هایت را خمیده می‌کند را احساس نکنی، مادام باید مست بود، اما مستی از چه؟ مست کنید، همواره مست باشید، از شراب از شعر یا از پرهیزکاری، آن‌طور که دل‌تان می‌خواهد...”
بیشتر