ضحی رئیسی

“درکتاب چهارفصل زندگی، صفحه هاپشت سرهم میروند هریک ازاین صفحه ها یک لحظه اند،لحظه هاباشادی وغم میروند... گریه،دل راآبیاری میکند خنده،یعنی اینکه دلهازنده است زندگی،ترکیب شادی باغم هست دوست میدارم من این پیوندرا گرچه میگویند:شادی بهتراست دوست دارم گریه بالبخندرا....”
“لب خموش ودل پر از آوازها...”