سها محمدی

“از عشق تو يك ريز دلم مى ريزد. بودنت حال عجيبى ست، تو بايد باشى...”
“به وسعت قلب کوچکم دوستت دارم گرچه کوچک باشد اما قلب هر کس زندگی اوست”
“جانم آن لحظه که غمگین تو باشد شاد است...”
“اوست نشسته در نظر من به کجا نظر کنم اوست گرفته شهر دل من به کجا سفر برم....”