“هرگز خودتان را با هیچ کس دیگر در این جهان مقایسه نکنید اگر این کار را بکنید به خودتان توهین کرده اید”
از amir hooti

“بیایین درست انجامش بدیم چون: شما و تمام کسانی که دوست‌شان دارید، روزی خواهید مُرد. تنها بخش کوچکی از چیزهایی که گفته‌اید یا کارهایی که انجام داده‌اید برای تعداد کمی از مردم، اهمیت خواهند داشت، آن هم صرفاً برای یک مدت کوتاه. این حقیقتِ ناخوشایندِ زندگی‌ست. تمام مسائلی که به آن‌ها فکر می‌کنید یا کارهایی که انجام می‌دهید، تنها گریزِ استادانه‌ای از این حقیقت‌اند. ما غبارهای کیهانی بی‌اهمیتی هستیم که در یک نقطه‌ی‌ آبی پرسه می‌زنیم و به هم برخورد می‌کنیم. عظمتی برای خودمان تجسم می‌کنیم و اهدافی برای خودمان می‌سازیم. اما راستش را بخواهید، ما هیچ نیستیم. #Fox”
از Yaya Shahozaie

“زندگی، هدیه ی عجیبی ست. اول آدم بیش از اندازه قدر این هدیه را می داند. خیال می کند زندگی جاوید نصیبش شده. بعد این هدیه دلش را می زند. خیال می کند خراب است. کوتاه است. هزار عیب رویش می گذارد. به طوری که می شود گفت حاضر است دورش بیاندازد. ولی عاقبت می فهمم که زندگی هدیه نبوده، گنج بزرگی بوده که به آدم وام داده اند. آنوقت سعی می کند کاری کند که سزاوار آن باشد...Fox #بنویس_تا_اتفاق_بیوفتد”
از Yaya Shahozaie

“می نوش ندانی از کجا آمده‌ای خوش باش ندانی به کجا خواهی رفت”
از عیاض عبدی

“هرگز احساس خوشبختی نکرده بود... این نابسندگی زندگی از چه بود؟  از چه ناشی می شد؟  اینکه به هر چیز تکیه می کرد، در جا می گندید؟ ...  همه چیز دروغ بود...  هر لبخندی خمیازه یی از ملال را پنهان می کرد و هر شادی، لعنتی را... هر لذتی چندشش را ... Fox#”
از Yaya Shahozaie

More